PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne: w Orzeszu, Ornontowicach i Wyrach oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu: w Starostwie Powiatowym w Mikołowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

W dwóch punktach darmowa pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, natomiast dwa pozostałe punkty prowadzone będą przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie.

Punkt Lokalizacja Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez: Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
1. Lokal biurowy w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie – osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

Piątek
14.00 – 18.00
11.00 – 15.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
2. Lokal biurowy nr 105 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8 Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie – radca prawny oraz osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
13.00 – 17.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
3. Lokal biurowy w Urzędzie Miasta w Orzeszu,
ul. Św. Wawrzyńca 21
Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
08.00 – 12.00
4. Lokal biurowy w Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366 Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach Punkt czynny od 1 do 15 dnia każdego miesiąca w:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
14.00 – 18.00
09.00 – 13.00
14.00 – 18.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
Lokal biurowy nr 409 w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

Kto otrzyma nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255)